13. marts 2014 kl. 00.00
Aktionærens guide til selvangivelsen 2013
GUIDE: Skat har allerede dannet den første årsopgørelse for 2013. Selvom meget sker automatisk, bør du alligevel kontrollere tallene, da det i sidste instans er dit ansvar, at alt er rigtigt.
Af Steen Mørup, seniorskattekonsulent, cand.jur., BDO
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Skat har allerede dannet den første årsopgørelse for 2013. Hvis Skat har kendskab til alle dine aktiver, bør de opgjorte beløb for gevinst/tab og udbytter være rigtige. Det er dog alligevel en god ide at kontrollere tallene. Og for mange kender Skat ikke alle tallene, hvorfor du selv skal indberette rettelser.

Til 2013 er der ikke sket ændringer i reglerne for beskatning af gevinst/tab og udbytter for aktier, hvorfor selvangivelsen for 2013 på det område skal udfyldes efter samme principper som for 2012.

Alle gevinster er som udgangspunkt skattepligtige. Der er kun en enkelt undtagelse for små beholdninger fra før 2006 jfr. sideartiklen Få styr på tre typiske undtagelser.

Tab er som hovedregel fradragsberettigede, men der er dog undtagelser til hovedreglen, som det er vigtigt at være opmærksom på. Der er f.eks. ikke samme muligheder for at fratrække tab på børsnoterede aktier, som der er for tab på unoterede aktier. Derudover er tab på børsnoterede aktier for personlige investorer kun fradragsberettigede, hvis Skat forinden har modtaget oplysninger om købet af papirerne. Hvis du handler gennem danske pengeinstitutter eller lignende, sker sådanne indberetninger heldigvis helt automatisk.

På Skats hjemmeside www.skat.dk er der i den juridiske vejledning afsnit C.B.2.1.1.20 en henvisning til, hvilke aktiemarkeder der anses for at være børsnoterede (regulerede markeder).

Du har selv ansvaret
Det kan blive dyrt ikke at selvangive rettidigt. Efter regler i skattekontrolloven kan du blive pålagt et skattetillæg på indtil 5.000 kroner, hvis du ikke indgiver selvangivelsen rettidigt. Og det er dit ansvar, at den er indgivet rettidigt.


Vi har set mange sager om, at skatteyderen (person eller selskab) hævder at have indgivet selvangivelsen enten med post eller elektronisk, men hvor Skat modsat hævder ikke at have modtaget selvangivelsen. Hvis du ikke har enten kvittering for at selvangivelsen er sendt ved anbefalet brev, eller du har printet et kvittering fra Skats TastSelv om, at Skat har modtaget din selvangivelse, så slipper du ikke for at betale et skattetillæg.


Uanset om du har rådgivere til at hjælpe med din selvangivelse, så er det stadig din pligt at sikre, at den fortrykte årsopgørelse/selvangivelsen er korrekt. Siden den 10. marts har det på skat.dk/TastSelv været muligt at se de oplysninger, som Skat allerede er i besiddelse af om dine forhold.


Siden den 10. marts har du således også kunnet se din årsopgørelse i TastSelv, ligesom du fra denne dato har kunnet rette i dine beløb på TastSelv-funktionen, hvis du mener, de ikke er rigtige. Rettelser, der indtastes senest den 27. marts, når Skat at tage hensyn til, inden der udbetales eventuel overskydende skat.


Selvom du måske ikke har ændringer til Skats oplysninger, har du alligevel pligt til at kontrollere dels oplysningerne, men også at årsopgørelsen indeholder alle de oplysninger om skattepligtige beløb og fradragsberettigede beløb, som vedrører dig.


Har du ikke ændringer til oplysningerne, behøver du ikke at foretage dig noget. Så er selvangivelsen for 2013 allerede afsluttet.


Har du rettelser til årsopgørelsens oplysninger, har du frist til den 1. maj med at afgive oplysningerne til Skat. Det kan ske på én af to måder:

 • enten digitalt via TastSelv, eller
 • ved at indsende et brev til Skat med oplysningerne.

Skat opfordrer til, at rettelser sker digitalt.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, og har du - jfr. nærmere nedenfor - pligt til at indgive selvangivelsen digitalt, kan du også kun foretage efterfølgende ændringer digitalt.

Har du rettelser, og overskrider du fristen den 1. maj, risikerer du - jfr. ovenfor - at blive pålagt et skattetillæg. Det beregnes som 200 kroner for hver dag, fristen overskrides - dog maksimalt 5.000 kroner. Personligt erhvervsdrivende og personer med udenlandsk indkomst har lidt længere frist. De kan således vælge at indsende oplysningerne senest den 1. juli.

Som noget forholdsvist nyt skal de fleste personligt erhvervsdrivende indsende selvangivelsen digitalt (frivilligt for 2011 og 2012). Selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af digital indberetning, kan også kun foretage rettelser digitalt. Hvis de f.eks. indsender rettelser i form af et brev, vil de modtage besked fra Skat om, at Skat ikke har registreret deres oplysninger, men at disse skal afgives digitalt og rettidigt - altså senest 1. juli 2014.

Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist - dvs. den seneste frist gælder for dem begge.

Du skal være opmærksom på, at hvis du af en eller anden grund har glemt at selvangive et fradrag for et tidligere indkomstår, så har du stadig mulighed for at oplyse Skat om det glemte fradrag, og dermed få indkomsten nedsat. Du kan få ændret indkomsten for et tidligere indkomstår, hvis du senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb oplyser Skat om det glemte fradrag. Det betyder, at indkomsten for 2010 kan ændres, hvis Skat modtager oplysningerne senest den 1. maj 2014.

Du skal imidlertid huske, at denne frist også gælder for Skat. Det betyder, at Skat frem til den 1. maj 2014 kan forhøje en indkomst for 2010, hvis Skat mener, at du har glemt at selvangive en indtægt. Så fristen gælder begge veje!

Skat får automatisk oplysninger om køb og salg
Alle danske pengeinstitutter og børsmæglere har siden 1. januar 2010 haft pligt til at indberette fysiske personers køb og salg af børsnoterede aktier. Det betyder i praksis, at alle handler med børsnoterede aktier, som foretages af et dansk pengeinstitut eller børsmægler allerede er indberettet til Skat. Det gælder ligeledes for handel med anparter, tegningsretter og investeringsbeviser. Derimod får Skat ikke automatisk kendskab til handler med unoterede aktier og heller ikke handler med børsnoterede aktier foretaget via en udenlandsk formidler, hvis aktierne ligger i et udenlandsk depot.

Det er vigtigt, at Skat allerede inden et salg får oplysninger om ejerskabet til børsnoterede aktier. Det skyldes, at hvis aktierne sælges med tab, så får du kun skattefradrag for tabet, hvis Skat forinden kendte til beholdningen. Skat skal have modtaget oplysninger om købet af de børsnoterede aktier inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori aktierne er købt. Formålet med disse regler er at sikre, at danske investorer ikke kun medtager deres udenlandske aktier på selvangivelsen, når disse har givet tab.

Indberet dine aktier til Skat én gang for alle
skat.dk/aktier har Skat oprettet et system til aktieavanceberegning, som fremover skal kunne udregne skattepligtige gevinster og tab på dine børsnoterede aktier. Det kræver blot, at du én gang for alle indtaster oplysningerne - f.eks. hvilken type aktier det er: aktie, tegningsret, investeringsforeningsbevis mm., samt hvornår aktierne er købt og eventuelt delvist solgt, antal aktier samt købs- og salgsbeløb. Når disse oplysninger er indtastet, behøver du ikke længere bekymre dig om, at du selv skal opgøre skattepligtig gevinst/tab. Skat beregner selv dine avancer/tab. Det har i hvert fald været intentionen.

Skats system kan selvfølgelig kun beregne for de aktier, som de automatisk modtager oplysninger om fra pengeinstitutter og børsmæglere. Det vil sige, at Skats system kan beregne gevinst/tab på børsnoterede aktier, som ligger i danske depoter.

Skats system kan også beregne gevinst/tab på udenlandske børsnoterede aktier og udenlandske investeringsbeviser, forudsat køb og salg indtastes i Skats system.

For unoterede aktier skal du fortsat selv beregne og selvangive gevinst/tab.

Aktier i udenlandske depoter
For børsnoterede aktier i udenlandske depoter er det vigtigt - for at være berettiget til skattefradrag for eventuelle senere tab - at du sammen med selvangivelsen for købsåret giver Skat oplysning om aktierne. Reglerne gælder for de tab, der er konstateret den 1. januar 2010 eller senere. Har du børsnoterede udenlandske aktier, der er købt før den 1. januar 2010, var oplysningspligten opfyldt, hvis du senest samtidig med selvangivelsen for indkomståret 2010 oplyste om de udenlandske aktier.

Køb af udenlandske aktier i 2013 skal således også oplyses senest sammen med selvangivelsen for 2013. Købsnota er afgørende. Hvis du ikke kan dokumentere købene, risikerer du at blive beskattet af hele salgssummen uden mulighed for fradrag for købesummen. Så husk at gemme alle afregningsbilag.

Særligt om udbytte
Dine oplysninger om aktier, altså udbytte og gevinst/tab ved salg, oplyses på en særlig blanket, som kan findes på Skats hjemmeside - blanketnummer 04.068 ”Bilag til selvangivelsen 2013 - Aktier og investeringsbeviser”, som for 2013 har samme felt- og rubriknumre, som bilaget havde for 2012.

Alle udbytter af danske og udenlandske aktier, som er registreret i et dansk depot, indberettes automatisk til Skat, og vil derfor fremgå af den udsendte årsopgørelse. Korrektioner skal oplyses i rubrikkerne 61-65 eller rubrik 68 på ovennævnte blanket 04.068. Skat har derimod ikke oplysninger om udbytter fra danske eller udenlandske aktier, hvis ikke de er registreret i et dansk depot, uanset om de er børsnoterede eller ikke. Derfor:

 • Udbytter af danske aktier med videre, som ikke allerede er indberettet til Skat i rubrik 61, skal anføres i rubrik 62.
 • Udbytter af udenlandske aktier, som ikke er indberettet til Skat, skal oplyses i rubrik 68.
 • Udbytte af danske unoterede aktier, der ikke er indberettet til Skat i rubrik 64, skal medtages i rubrik 65.

Hovedregel for beskatning af aktier og udbytter
Udbytte af aktier beskattes som aktieindkomst, uanset om det vedrører danske eller udenlandske aktier, og uanset om aktierne er børsnoterede eller unoterede.

Det samme gælder for nettogevinsten af årets samlede gevinster og tab ved salg af børsnoterede danske og udenlandske aktier mm.


Nettogevinst og tab ved unoterede værdipapirer skal opgøres for sig, da et eventuelt tab omregnes til en skatteværdi, som kan modregnes i skat af anden indkomst.


Hvis du taber penge på salg af børsnoterede aktier, kan tabet alene modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan gemmes til modregning i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier i kommende år.


Tab på unoterede aktier kan derimod modregnes i al aktieindkomst. Opstår der herved en negativ aktieindkomst, beregnes et negativt skattebeløb (skatteværdien af aktietabet), som modregnes i slutskatten af din øvrige indkomst for året. Overstiger det negative skattebeløb din øvrige skat, kan det overskydende ikke udbetales, men gemmes ligeledes til modregning i skatten for de følgende indkomstår.


Opgørelse af gevinst/tab
Det skattepligtige resultat af salg af aktier opgøres efter det, der kaldes gennemsnitsmetoden. Det vil sige, at gevinsten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige købesum for samtlige af dine aktier i selskabet og salgssummen for de solgte aktier i samme selskab. Det gælder dog ikke for salg af aktieretter og tegningsretter til børsnoterede aktier, hvor gevinst/tab opgøres efter den såkaldte aktie-for-aktie-metode.

Som før påpeget, er det vigtigt at gemme dokumentation for anskaffelsessummen for dine aktier. Også hvis du har modtaget aktierne ved arv eller gave. Det samme er tilfældet, hvis du har modtaget aktierne med såkaldt succession, hvor du har overtaget skatteforpligtelsen fra overdrageren. Hvis aktierne er erhvervet før den 19. maj 1993, kan handelsværdien denne dag anvendes som anskaffelsessum. Det kan særligt være interessant for de unoterede aktier.


Tab på tidligere børsnoterede aktier
I denne artikel er aktier generelt omtalt som enten børsnoterede eller unoterede. Begreberne "børsnoterede aktier" og "unoterede aktier" er imidlertid formelt afskaffet og erstattet af begreberne "aktier optaget til handel på et reguleret marked" og "aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked".

"Aktier optaget til handel på et reguleret marked" har en bredere definition end det tidligere "børsnoterede aktier" og får betydning, hvis der konstateres tab på aktier, der i aktionærens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men uden at aktierne faldt ind under det tidligere begreb "børsnoterede aktier".

F.eks. hvis sådanne aktier inden den 1. januar 2010 var overgået til ikke længere at være optaget til handel på et reguleret marked, kan det konstaterede tab på aktierne fratrækkes efter de regler, der gælder for aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked ("unoterede aktier"). Det vil sige, at tabet kan modregnes i al aktieindkomst, og at der beregnes en skatteværdi af et eventuelt ikke udnyttet fradrag. Denne skatteværdi modregnes i skatteyderens samlede slutskat for året.

De særlige udfordringer ved udenlandsk udbytteskat
Har du udenlandske aktier, kan der være tilbageholdt udenlandsk kildeskat af udbyttet af aktierne. De fleste dobbeltbeskatningsaftaler giver det pågældende udland ret til at beskatte udbyttet med 15 procent. I den situation vil du ved den danske skatteberegning få fradrag i din danske skat med de tilbageholdte 15 procent, forudsat at du kan dokumentere skattebetalingen til udlandet, og forudsat du har positiv dansk indkomst.

Det sker, at de udenlandske skattemyndigheder tilbageholder mere end de 15 procent. Det overskydende kan i så fald kræves tilbagebetalt fra de udenlandske skattemyndigheder. Ønsker du en guide til, hvordan du får disse beløb tilbagebetalt, så find artiklen i Aktionæren nr. 1/2011


Tab på tilgodehavender
Særligt for aktionærer, der sælger unoterede aktier, kan der være en risiko for, at køber ikke fuldt ud kan betale købesummen. Tidligere var det bare ærgerligt, hvis køber ikke kunne betale, og man dermed fik et tab på fordringen - den del af salgssummen, som ikke blev betalt kontant. Tabet var som hovedregel et formuetab, som ikke kunne fratrækkes skattemæssigt.

Hvis salget er sket den 27. januar 2010 eller senere, har sælger imidlertid skattefradrag for tabet, uanset om salget er gennemført i danske kroner eller i fremmed valuta. Før den tid havde personer alene skattefradrag for tab på fordringer i fremmed valuta. Det gælder i øvrigt alle tab på fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere - f.eks. er der skattefradrag for tab på forudbetalinger i forbindelse med, at f.eks. et flyselskab, et rejsebureau eller en møbelforretning erklæres konkurs.

Der gælder en bagatelgrænse, så der kun er fradrag, hvis årets nettotab overstiger 2.000 kroner.

Dernæst er der ikke skattefradrag for tab på fordringer på nærtstående familiemedlemmer eller selskaber, hvori man har været hovedaktionær.

Tab kan fratrækkes, når de er konstateret, og de fratrækkes i personens kapitalindkomst.Få hjælp på nettet
Skats hjemmeside bliver bedre og bedre til at guide dig igennem årsopgørelsen og selvangivelsen. Hvis du er i tvivl om noget, kan du søge information på: skat.dk/aktier


Beskatning af aktieindkomst

Enlige

Ægtefæller

Skattesats

0-48.300 kroner

0-49.200 kroner

0-96.600 kroner

0-98.400 kroner

27 procent (2013)

27 procent (2014)

Over 48.300 kroner

Over 49.200 kroner

Over 96.600 kroner

Over 98.400 kroner

42 procent (2013)

42 procent (2014)
Læs også:
Selvangivelsen 2013: Få styr på tre typiske undtagelserSe desuden "Aktionærens guide til selvangivelsen 2013" i næste nummer af Aktionæren, der udkommer 4.-5. maj 2014.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

 • Aktionæren 6/2020
  1.-4. september
 • Aktionæren 7/2020
  6.-9. oktober
 • Aktionæren 8/2020
  3.-6. november
 • Aktionæren 9/2020
  15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: