18. februar 2021 kl. 00.00
Dansk Aktionærforenings generalforsamlingsudvalg

Vi deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger


Dansk Aktionærforening repræsenterer hvert år de private investorer på en række danske selskabers generalforsamlinger. Det er Generalforsamlingsudvalget hos Dansk Aktionærforening, der er ansvarlig for dialogen med selskaberne, og i år er det især fire mærkesager, der lægges vægt pår:


 1. Successions-planlægning – Selv dygtige ledelser skal med tiden have nye profiler. Hvilke tiltag gør virksomheden for at sikre talenter og nye ledelseskandidater til at afløse den nuværende ledelse når den tid kommer?
 2. God guidance i en ny Corona-tid– Hvordan har virksomheden omstillet sig til Covid-19 og hvordan guider virksomheden investorerne i denne tid med store usikkerheder? Er der skabt en fast procedure for en proaktiv guidance i en tid med lav sigtbarhed?  
 3. Whistleblowerordninger – Har virksomheden etableret whisteblowerordninger, og hvad er generelt holdningen til disse ordninger? Har der været sager det seneste år? Hvordan forholder virksomheden sig til EU-krav om indføring af whistleblowerordning senest ved udgangen af 2021?  
 4. Digital generalforsamling - Er virksomheden i stand til at afvikle en god og demokratisk generalforsamling online, hvor man både sikrer en fornuftig afvikling for alle deltagere, og samtidig giver plads til indlæg, debat og afstemning i et fair og fornuftigt omfang?

 

Generalforsamlingsudvalgets medlemmer:

Bjarne Kongsted, Formand

Anders Nørskov

Bjarne Bendtsen

Bjørn Ragle

Carl Peter Nielsen

Gert Kristensen

Gitte Jürgens

Hans J. Lorenzen

Helle Bordinggaard

Jarn Schauby

Jørgen Siiger

Karsten Kristiansen

Klaus Folman

Klaus Jørgen Sørensen

Liselotte Bartholin

Martin Jørgensen

Michael Thøgersen

Morten Guldbæk Sørensen

Niels Mengel

Ole Søeberg

Ove Jensen

Søren Svendsen

Thomas Nørgaard

Torben Mejnertsen

Torben Ravn

Ulla Lundqvist
Mikael Bak (direktør)

 


 

Kommissorium:

 

 1. Formål.

  Udvalgets formål er, at synliggøre Dansk Aktionærforening og dets medlemmers interesser på de børsnoterede selskabers og investeringsforeningers generalforsamlinger som foreningen vælger at deltage på.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Foreningens bestyrelse vælger de relevante temaer og mærkesager som medlemmerne af udvalget forventes at fokusere på i forbindelse med deres deltagelse på generalforsamlingerne. Bestyrelsen fastsætter endvidere vejledningen/instruktionen for, hvordan medlemmerne bedst muligt udfylder rollen som foreningens repræsentanter på de valgte og tildelte generalforsamlinger.

  Udvalget drøfter på sine møder disse og andre emner med det formål, at alle medlemmer har en god forståelse af temaerne og mærkesagernes relevans og baggrund.

  Efter en grundig gennemgang af selskabets årsrapport kan medlemmet supplere med andre spørgsmål og kommentarer vedr. selskabets forhold som er relevante for den specifikke generalforsamling.

  DAF’s bestyrelse prioriterer de selskaber som foreningen ønsker at være repræsenteret på og i særlige tilfælde af hvilke medlemmer af udvalget.

  Medlemmer af udvalget skal i god tid - min. 1 uge inden afviklingen af generalforsamlingen - (jfr. i øvrigt udvalgets arbejdsprocedure) indsende deres talepapir til godkendelse hos formanden for udvalget samt formanden for bestyrelsen, respektive foreningens direktør.

  Modtager udvalgsmedlemmerne ingen kommentarer til talepapiret forinden generalforsamlingen kan medlemmerne betragte talepapiret som godkendt og brugbart som DAF’s indlæg på generalforsamlingen.

  Ved manglende eller ufyldestgørende svar på de af DAF på generalforsamlingen stillede spørgsmål, kan der rettes henvendelse til selskabet med henblik på at få tilfredsstillende svar.

  Bliver medlemmet efter generalforsamlingen kontaktet af pressen for kommentarer til forløbet af generalforsamlingen el. lign. er medlemmet bemyndiget til på DAF’s vegne at udtale sig - dog begrænset til kommentarer eller supplement vedr. indholdet i det godkendte talepapir.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Udvalget består af op til 40 medlemmer. Udvalget er selvsupplerende og kan indbyde interesserede medlemmer af DAF til at blive medlem af udvalget og til at repræsentere DAF på de valgte generalforsamlinger efter forudgående uddannelse og træning.

  Udvalgets formand kan til enhver tid bede et medlem om at fratræde udvalget.

  Foreningens bestyrelse vælger formanden for udvalget. Udvalget vælger selv sin næstformand.

  Udvalget mødes 2 gange om året. Der kan afholdes yderligere møder, når formanden for udvalget finder det fornødent.

  Formandskabet tilrettelægger møderne, udarbejder dagsorden herfor samt inviterer evt. gæster til at deltage som foredragsholdere.

  Sekretariatet deltager i udvalgets møder og skriver referat.

  Foreningens bestyrelse tager en gang årligt stilling til de økonomiske rammer som udvalget kan disponere over.

 

 1. Rapportering.

  Udvalget rapporterer til DAF’s bestyrelse.

  Indlæg på en generalforsamling arkiveres i en database oprettet af sekretariatet med oplysninger om de svar som selskabets ledelse har givet på indlægget.

 

(Kommissorium revideret april 2016)

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer